De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Privacy reglement

Hieronder het privacy reglement van BeagleBoxx.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 1.  Account: het account bestaat uit een “bednummer” binnen de structuur van het ziekenhuis. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen.
 2. App(s): BeagleBoxx heeft momenteel de volgende onderdelen:
  a. Entertainment (puzzels, kranten, tijdschriften, radio, social media);
  b. Ziekenhuisinformatie algemeen;
  c. Afdelingsinformatie;
  d. Statisch behandelpad;
  e. Pushberichten;
  f. Bellen;
  g. Roomservice;
  h. Roomassistant;
  i. Live TV kijken
  j. TV terugkijken
  k. Enquêtes
  l. Schoonmaakmeldingen
 3. Gebruikers: degene die een App van BeagleBoxx downloadt, installeert en voor het beoogd gebruik gaat gebruiken.
 4. Innovaties: BeagleBoxx maakt in haar App gebruik van de volgende innovaties:
  a. VOIP Bellen middels Twillio / Telecats;
  b. TV op locatie middels lokale leveranciers;
 5. Privacyreglement: dit privacyreglement en alle aanvullingen en aanpassingen daarop.

Artikel 2 BeagleBoxx en haar servers

 1. De onderneming BeagleBoxx is een BVBA volgens Belgisch recht. De onderneming bevindt zich in België en is gevestigd in Duisburg.
 2. Alle servers van de onderneming BeagleBoxx bevinden zich in Nederland.
 3. Alle productie servers van de onderneming BeagleBoxx zijn ondergebracht bij een NEN gecertificeerde organisatie.

Artikel 3 De Apps en (overige) Innovaties van BeagleBoxx

 1. De Apps en Innovaties van BeagleBoxx vervullen diverse functies.
 2. BeagleBoxx stelt uitsluitend Apps ter beschikking waarmee Gebruikers met elkaar via een beveiligde communicatiemethode kunnen communiceren.

Artikel 4 Reikwijdte Privacyreglement

 1. BeagleBoxx is gebonden aan de Nederlandse privacyregelgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Deze Privacyreglement is van toepassing op:
  a. alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van gegevens door of namens BeagleBoxx. Het is eveneens van toepassing op de niet- geautomatiseerde verwerking van gegevens die in een bestand zijn opgenomen, of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 5 Persoonsgegevens en geaggregeerde informatie

 1. Persoonsgegevens zijn gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, een en ander zoals gedefinieerd in de Wet bescherming persoonsgegevens
  en de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijk personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Een identificeerbare persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd doordat wordt gerefereerd aan een identificatienummer of een of meerdere factoren die gerelateerd zijn aan zijn fysieke, psychologische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit.Persoonsgegevens zijn gegevens die een individu identificeren (zoals naam, adres, telefoonnummer, mailadressen of een profielnummer of profielnaam), of alle informatie over de locatie of activiteiten van een persoon, zoals informatie over zijn of haar gebruik van de App, IP-adressen of mobile device identifiers, zodra deze in verband staan met enige persoonlijke informatie.

  Persoonsgegevens zijn ook demografische gegevens zoals geboortedatum, geslacht, geografisch gebied en (persoonlijke) voorkeuren, als deze informatie in verband kan worden gebracht met enige andere persoonsgegevens.

 2. Geaggregeerde informatie, zijnde informatie over een groep of categorie van producten, diensten of gebruikers, zijn geen persoonsgegevens indien deze gegevens niet aan enige persoon kan worden gerelateerd. Met het gebruik van geaggregeerde informatie kan BeagleBoxx trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van Gebruikers.Geaggregeerde informatie stelt BeagleBoxx in staat om onze diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. Deze Privacyreglement beperkt op geen enkele wijze de mogelijkheid voor BeagleBoxx om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken.

Artikel 6 Verwerking Persoonsgegevens

 1. Onder het verwerken van Persoonsgegevens valt zowel het verzamelen, het versleutelen, het beveiligen als het versturen van de Persoonsgegevens.

Artikel 7 Welke gegevens worden verzameld en verwerkt

 1. Welke gegevens worden verwerkt, is afhankelijk van de specifieke App
 2. BeagleBoxx specificeert per App in een Bijlage van deze Privacyreglement de gegevens, die worden verzameld en verwerkt.
 3. In deze Privacyreglement wordt in het volgende lid van dit artikel volstaan met de weergave van de gegevens die in alle gevallen worden verwerkt.
 4. Gegevens die we kunnen verwerken:

In het navolgende volgt een opsomming van de gegevens die standaard kunnen worden verwerkt. Het betreffen:
A. Algemene gegevens
B. Log bestanden
C. Cookies
D. User identifier(s)
E. Location Data

A. Algemene gegevens

 • Gegevens die volgen uit het gebruik van de App: of en zo ja wanneer een App is gebruikt, of er gegevens zijn ontvangen en/of verstuurd via de App.
 • Extra gegevens, of zogenaamde metagegevens die gepaard gaan met het uploaden van informatie zoals video- of andere bestanden (zoals tijd, datum en plaats waar het bestand is gemaakt);
 • Gegevens van het device waarop de App is geïnstalleerd en andere computers of apparaten die worden aangesloten op het device in het kader van het gebruik van de specifieke App;

B. Log bestanden
Als de App wordt gebruikt, ontvangen we gegevens zoals het Internet Protocol (IP) adres, gegevens inzake het besturingssysteem van het device en de gegevens inzake het gebruik van de App zoals weergegeven onder A.

C. User Identifier(s)
Sommige Apps maken gebruik van een user identifier. Zodra de App wordt ingeschakeld, kan BeagleBoxx één of meerdere ‘user identifiers’ gebruiken. Een user identifier
is een klein data bestand of overeenkomende datastructuur die aan Gebruikers is
toegewezen en die het mogelijk maakt om de identiteit van Gebruikers over diverse platforms te associëren. Een user identifier mag informatie aan BeagleBoxx geven over hoe de Gebruikers de App gebruiken. Een user identifier wordt permanent op het device gebruikt, dit om te helpen sneller in te loggen en om het gebruik van de App te verbeteren. Sommige delen van de App kunnen niet goed functioneren op het moment
dat de user identifier niet meer wordt gebruikt, beschikbaar is, beschadigd is geraakt of is uitgeschakeld.

D. Location Data
Sommige Apps zullen gebruik maken van location data (voor plaatsbepaling van de het mobiele apparaat). Als de Gebruikers de App inschakelen, mogen wij toegang zoeken tot data die de locatie van de Gebruiker bepaalt (location data). Deze location data kan GPS coördinaten inhouden of gelijkaardige informatie waarmee de locatie van een mobiele apparaat kan worden vastgesteld. Location data kan BeagleBoxx informatie geven over hoe de App wordt gebruikt en in welke taal de App aan de Gebruiker ter beschikking moet worden gesteld.

Artikel 8 (Communicatie)gegevens van de Gebruiker die niet bij BeagleBoxx worden opgeslagen:

 1. BeagleBoxx maakt gebruik van geavanceerde versleutelingstechnieken om de (communicatie)gegevens van de Gebruiker te beveiligen.
  a. Dit betekent dat de inhoud van alle spraak-, die een Gebruiker met andere Gebruikers voert niet voor BeagleBoxx of derden raadpleegbaar zijn.
  b. Om een dergelijke beveiligde verbinding tussen Gebruikers op te kunnen zetten, worden er identifiers uitgewisseld. De exacte werking kan per App verschillen en wordt in de betreffende bijlage van de App beschreven.

Artikel 9 Verstrekking gegevens

 1. BeagleBoxx geeft geen inzage in gegevens anders dan beschreven in deze Privacyreglement.
 2. Alle Gegevens binnen BeagleBoxx zijn beveiligd en daarmee niet toegankelijk voor derden, enkel voor de Gebruikers zelf of voor daarvoor specifiek geautoriseerde medewerkers van BeagleBoxx.
 3. BeagleBoxx zal gegevens van Gebruikers niet openbaren, verkopen en/of verhandelen, tenzij dit uitdrukkelijk anders in deze Privacyreglement is bepaald.
 4. BeagleBoxx mag gegevens delen met derde personen die door BeagleBoxx worden ingeschakeld, of voor BeagleBoxx werken in verband met de Apps, Innovaties en dienstverlening en die toegang tot de betreffende gegevens nodig hebben om hun werkzaamheden voor BeagleBoxx te kunnen uitvoeren.
 5. In sommige gevallen is het mogelijk dat een serviceprovider namens BeagleBoxx direct gegevens van de Gebruiker verzamelt of verwerkt. BeagleBoxx informeert alle service providers die voor BeagleBoxx werkzaam zijn dat zij de gegevens die zij van BeagleBoxx betrekken uitsluitend mogen gebruiken ten behoeve van de werkzaamheden voor BeagleBoxx voor de App, Innovatie of dienstverlening. Ander gebruik wordt niet toegestaan. BeagleBoxx is niet aansprakelijk voor enige aanvullende informatie van welke aard dan ook die de Gebruiker rechtstreeks aan de serviceprovider verstrekt. BeagleBoxx raadt de Gebruiker sterk aan om eerst kennis te nemen met de wijze waarop de serviceprovider met zijn gegevens omgaat alvorens de Gebruiker aan de service provider gegevens verstrekt.
 6. BeagleBoxx kan gegevens verstrekken:
  a. op het moment dat BeagleBoxx daartoe op grond van een wettelijke verplichting, daartoe kan worden verplicht;
  b. indien het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van een Gebruiker;
  c. aan een bestuursorgaan indien de noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van een publiekrechtelijke taak.
  d. indien een gerechtvaardigd belang meebrengt dat de gegevens worden verstrekt. Een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld de afhandeling van een verzekeringskwestie door de verzekeraar die informatie van de wederpartij en/of getuigen nodig heeft om een schadeclaim te kunnen behandelen.
 7. BeagleBoxx kan gegevens verstrekken indien dat noodzakelijk is om op een claim of vordering te reageren, om de eigendomsrechten (waaronder intellectuele eigendomsrechten) te beschermen, om Gebruikers of het publiek te beschermen tegen frauduleuze handelingen, misbruik, wangedrag of niet toegestaan gebruik van onze Apps, Innovaties en/of diensten.
 8. Persoonsgegevens mogen ook worden geopenbaard, gedeeld en overgedragen als onderdeel van, of gedurende onderhandelingen over, een fusie, verkoop van vermogensbestanddelen van de onderneming, financieringen of aankopen of in elke andere situatie waarin persoonsgegevens kunnen worden overgedragen als onderdeel van de onderneming van BeagleBoxx. Indien en voor zover dit gegevens betreffende de gezondheid betreffen, zullen wij de Gebruiker voorafgaand eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen.

Artikel 10 Bescherming (persoons)gegevens

 1. BeagleBoxx zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen (persoons)gegevens met zich meebrengen.
 2. De beveiligingsmaatregelen kunnen per App verschillen. BeagleBoxx zal in de Bijlage van de Privacyreglement van de App de beveiligingsmaatregelen vermelden.
 3. De servers van BeagleBoxx staan in een beveiligde omgeving in de datacenters in Nederland die over het ISO 27001 en NEN 7510 certificaat beschikken. Gebruikers hebben uitsluitend toegang tot de frontend van de servers van BeagleBoxx.
 4. De veiligheid van de servers van BeagleBoxx en de Apps wordt regelmatig getest en getoetst. Zo is er sprake van actieve monitoring en actieve riskbased bescherming.
 5. De servers van BeagleBoxx maken gebruik van SSL (secured socket layer) technologie om het ontvangen en verzenden van gegevens te versleutelen.
 6. De Apps zijn zo geconfigureerd dat toegang tot gegevens van Gebruikers is afgesloten voor werknemers van BeagleBoxx, behalve de werknemers die noodzakelijkerwijs toegang tot de betreffende gegevens nodig hebben.
 7. De Gebruikers erkennen en zijn ermee akkoord dat de derden die BeagleBoxx inschakelt om haar diensten te kunnen verlenen, gegevens kunnen verwerken. Deze derden zijn contractueel gebonden om de gegevens te beveiligen en veilig te houden.
 8. BeagleBoxx streeft ernaar om gegevens te beschermen, desalniettemin erkennen en aanvaarden Gebruikers dat het versturen van informatie via het internet beveiligd en versleuteld is naar de huidige stand van de techniek. Gebruikers vrijwaren BeagleBoxx van aansprakelijkheid voor het onrechtmatig gebruik van de gegevens door derden.

Artikel 11 Bewaren en verwijderen van gegevens

 1. Gegevens die niet langer noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van het doel waarvoor zij werden verwerkt, worden zo spoedig mogelijk verwijderd, tenzij deze gegevens in verband met wettelijke verplichtingen langer moeten worden bewaard.
 2. Gegevens van een Gebruiker worden in ieder geval niet langer dan 7 jaar na beëindiging van hun relatie met BeagleBoxx bewaard, tenzij het doel van de verwerking van een gegeven een langere bewaartermijn vergt.
 3. Verwijdering van de gegevens impliceert vernietiging van de gegevens of een zodanige bewerking dat het niet meer mogelijk is om de Gebruiker te identificeren.

Artikel 12 Verbetering, aanvulling en verwijdering van gegevens

 1. De Gebruiker kan BeagleBoxx verzoeken om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
 2. BeagleBoxx bericht binnen vier weken na ontvangst van het in lid 1 genoemde verzoek of – dan wel in hoeverre – zij aan het verzoek zal voldoen. Een weigering wordt met redenen omkleed.
 3. BeagleBoxx draagt er zorg voor dat haar beslissing inzake verbetering, aanvulling, of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt doorgevoerd.
 4. Er dient rekening mee gehouden te worden dat dat bepaalde gegevens niet gewist kunnen worden. Houd er rekening mee dat het wissen van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat bepaalde functionaliteiten van de App niet meer te gebruiken zijn.
 5. BeagleBoxx behoud zich het recht voor om een profiel op non-actief te zetten.

Artikel 13 Wijzigingen en Aanvullingen Privacyreglement

 1. BeagleBoxx heeft het recht om de bepalingen uit de Privacyreglement te wijzigen.
 2. De meest actuele versie van de Privacyreglement is in combinatie met de specifieke Bijlage per App te allen tijde te raadplegen op www.beagleboxx.com

Artikel 14 Push en lokale notificaties

 1. BeagleBoxx mag, push notificaties sturen naar een mobiel apparaat om de Gebruiker te voorzien van relevante berichten.
 2. De push notificatie kan de Gebruiker op het mobiele apparaat en computer instellen door de instellingen te raadplegen.

Artikel 15 Overige

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze Privacyreglement, dan kan contact opgenomen worden met BeagleBoxx via info@beagleboxx.com

 

©2016 BeagleBoxx  |  Disclaimer  |  Webdesign: Webton.nl